Söndag 20 Januari 2019

ABC för Slottegymnasiet


A.

Affischering är bara tillåten på de anslagstavlor som finns vid receptionen. All annonsering av företag utanför Slotte skall godkännas av gymnasiechef OBS! Ingen affischering på dörrar och väggar.
Så långt som det är möjligt skall annonsering ske via intern TV

APL (Arbetsplatsförlagd utbildning) ingår i de yrkesinriktade gymnasieprogrammen. Minst 15 veckor av utbildningstiden är förlagd till företag.Ewa Ericsson har hand om detta hos oss tel: 18485.

Befrielse från idrott är inte möjlig. Ämnet heter idag Idrott och Hälsa och har du medicinska problem kontaktar du din idrottslärare. Läraren gör sedan en individuell anpassning av undervisningen.

B.

Betyg för elever som slutat
Betyg för de senaste 5 åren finns på Slottegymnasiet, ring 0651-184 08
Betyg äldre än 5 år finns på kommunarkivet i förvaltningshuset. Ring 0651-180 16.
Vårdbetyg utfärdade före 1998 finns på Länsarkivet i Gävle, ring 026-15 58 03.
Betyg för de senaste 5 åren finns på Slottegymnasiet, ring 0651-184 08.
Har du läst på Naturbruksprogrammet så ringer du 185 80, eller 070-347 55 98.

Betyg
Två typer av examen
Yrkesexamen

–Eleven ska ha läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända E
–Eleven ska ha minst E i Svenska/Svenska som andraspråk1, Engelska 5 och Matematik 1
–Eleven ska ha minst E i 400 poäng av de programgemen-samma kurserna.
–Eleven ska ha E i gymnasiearbetet.

Högskoleförberedande examen

–Eleven ska ha läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända E
–Eleven ska ha minst E i Svenska/svenska som andraspråk 1,2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1
–Eleven ska ha minst E i gymnasiearbetet
–En högskoleförberedande examen ger grundläggande högskolebehörighet

Besökande till Slottegymnasiet
Vill Du komma på besök till Slottegymnasiet tar Du kontakt med rektor för beviljande och planering. Är Du förälder eller nära anhörig till elev och vill följa med en dag i skolan ska Du kontakta elevens mentor för att planera besöket.

Biblioteket
Här finns böcker, dagstidningar, tidskrifter, möjlighet att låna spel, tillgång till datorer och skrivare. Bibliotekarien hjälper till med litteraturtips, informationssökning och beställer böcker från andra bibliotek. Kommunens lånekort gäller även på Slottegymnasiets bibliotek.

Brandlarm ges med ringande tonintervall via interna högtalaranläggningen. Larmet utlöses automatiskt via detektorer och speciella larmknappar. Utrymning vid larm sker omgående närmaste väg. Återsamling sker på anvisat område. Klassföreståndare har ansvaret att inför varje nytt läsår  gå igenom utrymningsplanerna med sina klasser

Busskort
För att få busskort måste du ha en färdväg på minst 6 km. Busskort som inte fungerar bytes kostnadsfritt i receptionen. Har du tappat eller på annat sätt förlorat ditt busskort kan du köpa ett nytt i receptionen mot en avgift på 100 kr som faktureras.

C.

Cafeteria
Cafeteria och kiosk finns i anslutning till receptionen. Cafeterian är öppen alla skoldagar.

D.

Droger
På Slottegymnasiet råder en drogfri miljö. Det innebär att det är förbjudet att medföra eller förtära alkohol och andra droger. Att vara på skolan påverkad av alkohol eller andra droger är inte heller tillåtet. Detta gäller alla som vistas på skolan.

E.

Elevinflytande
Som elev har du rätt att tillsammans med dina kamrater påverka utbildningen. Framför allt gäller detta det dagliga skolarbetet. Var särskilt noga med terminsplaneringen i klassen så att inte arbetsbelastningen (och kanske stressen!) blir för stor under någon del av terminen. Det är i klassrådet det grundläggande elevinflytandet sker. Det är mycket viktigt att klassråden schemaläggs och hålls regelbundet.

Elevråd/Elskyddsombud
I början av höstterminen kommer varje klass att välja representanter till elevrådet. Det är ett mycket viktigt val då man genom att vara aktiv i klassråds- och elevrådsarbetet får en möjlighet till medinflytande över vad som händer på skolan. Det här är den bästa möjligheten att påverka!

Två typer av examen
Yrkesexamen

Eleven ska ha läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända E
–Eleven ska ha minst E i Svenska/Svenska som andraspråk1, Engelska 5 och Matematik 1
–Eleven ska ha minst E i 400 poäng av de programgemen-samma kurserna.
–Eleven ska ha E i gymnasiearbetet.

Högskoleförberedande examen
–Eleven ska ha läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända E
–Eleven ska ha minst E i Svenska/svenska som andraspråk 1,2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1
–Eleven ska ha minst E i gymnasiearbetet
–En högskoleförberedande examen ger grundläggande högskolebehörighet


F.

Frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare eller myndig elev kan anmäla frånvaro via på Skolplatsen, du använder ditt BankID/mobila BankID för att logga in:

Frånvaroanmälan via Skolplatsenlänk till annan webbplats

Det är även möjligt att anmäla frånvaro via: 0651-184 39, mellan kl. 08.00-12.00.

Elever på NB och IN lämnar meddelande på telefonsvarare: 0651-125 37.

Inträffar sjukdom under dagtid ska mentor eller undervisande lärare eller personalen i informationsdisken meddelas innan hemgång sker.

H.

Hemsida
Adressen till skolans hemsida är www.slottegymnasiet.se

I.

Individuella val
Som elev ska du från Åk1 göra individuella val som omfattar 300 poäng. Som individuellt val erbjuds du både nationella och lokala kurser. Antalet anmälda avgör om kursen anordnas.

INFO-TV
Aktuell information visas på TV-skärmar som finns uppsatta på flera ställen på skolan. Läs aktuell information på TV-monitorerna varje dag!

Inställda lektioner
På monitorerna i skolan under Inställda lektioner lägger vi ut, så fort vi fått meddelande om det, uppgifter om vilka lektioner som är inställda.

Internationella kontakter
Slottegymnasiet har flera internationella kontakter. Samarbete med skolor och APU-platser förekommer bl.a. i Tyskland, Frankrike och Spanien,För de elever som väljer språk finns goda möjligheter att deltaga i de språkresor som arrangeras i samarbete med David Davis.

K.

Kopiering
Elever kan kopiera på den kopiator som finns.  

L.

Ledighet
Lov kan erhållas för sammanlagt högst sex dagar per läsår. Mentor kan bevilja ledighet från all undervisning för viss tid (högst tre dagar per termin). Längre ledighet (4-6 dagar) beviljas av ansvarig rektor. Stödundervisning pga. ledighet kan ej erbjudas. Undervisande lärare avgör om prov ska erbjudas.

Likabehandlingsplan är en mycket viktig plan som finns på skolan. I den beskrivs hur skolan ska jobba med att förebygga och upptäcka olika former av kränkande behandling såsom diskriminering, mobbning och trakasserier. Planen kommer din mentor att gå igenom med klassen.

Läromedel Man får låna böcker av skolan om man är ungdomselev*. Vissa böcker får du som gåva, vilka det är meddelar lärare i respektive ämne. Pennor och papper ska du ha till skolstart.
* Du som inte fyllt (eller fyller) 20 år under det år du börjar på gymnasiet.

M.

Matersättning vid APU
Matersättning utgår med 50 kr/dag, om du inte får mat på arbetsplatsen.

Matkuponger
Ungdomselever som är heltidsstuderande äter gratis. Andra elever som studerar dagtid kan köpa lunchkuponger i matsalen.

Mentor
När du börjar dina studier hos oss kommer du att få en mentor. Mentorns uppgift är att vara ett stöd för dig under hela gymnasieutbildningen. En vuxen i skolan som du med förtroende kan vända dig till med alla de frågor och funderingar du kan tänkas ha.

Mobiltelefoner
Får inte vara påslagna under pågående undervisning.

N.

Närvaro/Frånvaro
På Slottegymnasiet gäller obligatorisk närvaro, inte bara vid lektioner utan även vid andra aktiviteter som skolan föreskriver t ex friluftsdagar och studiebesök.
Endast sådan frånvaro som godkänts av skolan är giltig frånvaro. Allt annat bedöms som ogiltig frånvaro,
d.v.s. skolk, dit även sen ankomst räknas. Frånvaro från all skolverksamhet noteras.

O.

Olycksfallsförsäkring
Ljusdals Kommun har tecknat olycksfallsförsäkring .
För elever i gymnasiet gäller den heltid, d.v.s. för olycksfall som inträffar i samband med all verksamhet under skoltid samt även för olycksfall under fritid och lov. Läs mer i försäkringsbeskedet som delas ut vid skolstart.
OBS! Vid olycksfall måste elev/förälder själv göra en skadeanmälan.

P.

Perioder
Läsåret är indelat i flera schemaperioder. Ni får nytt schema varje period.

Prov
Prov skrivs alltid vid utsatt tid av samtliga elever.
Om du inte kan vara med på provet och har giltigt förfall (anmäld sjukdom eller beviljad ledighet) får du göra provet vid ett senare tillfälle. Detta provs omfattning avgör Du tillsammans med din lärare.

Projektarbete
Alla elever som följer ett nationellt eller specialutformat program ska göra ett projektarbete i åk 3. Ett projektarbete är en större uppgift, omfattande 100 poäng, som du arbetar med, enskilt eller i grupp, under en längre tid. Projektarbetet redovisas i någon form, t ex i en uppsats. Projektarbetet betygsätts.

Prövning
Om du inte tidigare fått betyg på kursen eller projektarbetet eller om du fått betyget Icke Godkänd har du rätt att göra prövning på de kurser som ingår i din individuella studieplan.

R.

Rökning
Rökning är inte tillåten inom skolans område. Gäller alla och skall respekteras av alla

S.

Salar och salsbeteckningar
Salarna betecknas med en bokstav följt av tre siffror. Bokstaven anger byggnad och siffran sal.

Sen ankomst - lärare
Ni väntar 5 minuter. Sedan kontaktar en elev receptionen för besked.

Kontrollera alltid på TV-monitorerna eller med receptionen om lektionen är inställd/flyttad.

Skadegörelse
Den som vållar skada på skolbyggnad, skolmaterial eller inredning får ersätta den orsakade skadan, helt eller delvis beroende på situationen. Anmäl omgående varje skada du upptäcker, och om du vet vem/vilka som orsakat den, till din lärare, mentor, till vaktmästare eller till skolledningen. Vi behöver alla hjälpas åt för att behålla en trevlig arbetsmiljö för elever och personal.

Skolkonferens
Skolkonferensen är ett tillfälle för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan skolledning, personal och elever. Det är här man tar upp och beslutar om frågor som är av stor betydelse för eleverna. Elevrepresentanter utses av elevrådet. Elevrepresentanter utses i samtliga program.

Skollunch
Alla ungdomselever har tillgång till kostnadsfri skollunch. Om du behöver specialkost, måste du anmäla detta till husmor.
Skåp Som elev får du ett skåp som du ansvarar för. OBS! Alla skåp är skolans egendom och de kan öppnas av skolan vid behov. Förvara inga värdeföremål i skåpen. Behöver du av någon anledning byta skåp - kontakta receptionen.

Studieavbrott och förändring av studierna
Om du vill göra någon förändring av dina studier ska du kontakta mentor och SYV. Ansökan om studieavbrott eller förändring i studieinriktningen ska göras skriftligt på blankett som du kan hämta hos SYV eller kurator.

Studiehjälp
Du kan bara få studiehjälp för heltidsstudier (undantag gäller för individuella program i gymnasieskolan). Studiehjälpen består av bidrag och olika tillägg och nedan följer en kort beskrivning. Beloppen gäller Låsåret 2010/11.

Studiebidraget på 1050 kr per månad får du oavsett dina föräldrars ekonomi. Det betalas ut automatiskt fr.o.m. kvartalet efter det att du fyllt 16 år t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år.
Extra tillägg är ett bidrag som du kan få efter ansökan och bestäms efter familjens samlade ekonomiska underlag, som måste understiga 125 000 kr/år.
Kontakta kurator för ytterligare information.

Studiehjälp vid frånvaro
Observera att studiehjälp endast utgår vid heltidsstudier. Studiehjälpen rapporteras för varje månad du heltidsstuderar. Upprepad ogiltig frånvaro medför att studiehjälpen reduceras eller inte betalas ut alls. Om studiebidraget dras in påverkas även andra bidrag för familjen t.ex. bostadsbidrag, extra tillägg mm.

Studiemedel
Från höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel. Ansök på särskild blankett till CSN. Består av en bidragsdel och en frivillig lånedel.

Studiekontrakt
Varje elev i åk 1 får ett studiekontrakt, att underteckna tillsammans med målsman vid höstterminens början. Kontraktet gäller hela studietiden vid Slottegymnasiet.

Stölder
Tyvärr måste man räkna med att stölder kan förekomma. Förvara aldrig värdeföremål så att obehöriga kan komma åt dem. Lämna inte värdesaker i elevskåp, omklädningsrum eller i en väska utan tillsyn. Du är inte försäkrad mot stölder i skolan och kan inte få ersättning för saker som stulits.

U.

Upphittat
Upphittade föremål lämnas till receptionen och kan också avhämtas där.

V.

Veckobladet
Meddelande av allmänt intresse publiceras varje vecka i form av VECKOBLADET som förmedlas till dig på mentorstiden samt på hemsidan.

Ö.

Övergång till annat program
Det är möjligt att byta studieväg inom gymnasieskolan. Tala med SYV. 

Publicerad: 2018-10-12 10.10

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN