Ersättning vid apl

Ersättningar till elever som är ute på Apl/Praktik är följande:

Alla ersättningar fylls i på en och samma blankett ”Apl - ersättning till elev”.
Viktigt att eleven fyller i sitt namn och kontonummer, inklusive clearingnumret, samt närvaro under Apl/praktiken, på blanketten. Blanketten ska sedan kontrolleras och skrivas under av ansvarig lärare.

OBS! Om eleven har busskort ska detta lämnas in om annan ersättning utgår exempelvis vid inackordering, reseersättning, annat busskort.

Matersättning utgår med 50 kr/dag och utbetalas efter apl/praktik. Om det finns möjlighet skall elev äta på närmaste skola inom kommunen.
OBSERVERA att ingen matersättning utgår om eleven har rätt till inackorderingsbidrag.

Apl-buss/tågkort beviljas till elever som har praktik inom Gävleborgs län och mer än 6 km till praktikplatsen från boendet samt ej innehar busskort. (Gäller måndag-fredag.) Praktik på helger kompletteras med ett värdekort. Busskort hämtas i receptionen.

Reseersättning utgår endast om eleven inte har någon möjlighet att åka kommunalt. Detta ska godkännas av behörig lärare. Reseersättning utgår med 25 kr/mil.

Inackorderingsbidrag beviljas om eleven inte fått apl-plats på hemorten. Bidraget är 387:50 kr/vecka (1 550 kr/månad). En resa tur och retur till apl-platsen ingår. Elev fyller i samma blankett som ovanstående och ska även fylla i ”intyg om inackordering” den ska skrivas under av hyresvärd.

Arbetsskadeförsäkring för gymnasieelever i arbetspraktik

Personskadeskyddet omfattar elev som fullgör arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan.

Personskadeskyddet motsvarar den ideella delen av arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd och gäller arbetsskada som har uppkommit under verksamheten.